Obchodní podmínky | Markmodern.cz - Vysoká kvalita a životnost
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
8.00 - 20.00
0 ks
za 0,00 Kč
Jsem tak prázdný......... Naplň mě :-)
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky do e-mailu

Buďte první, kdo se dozví o našich novinkách, slevách nebo článcích.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
Amara Group CZ s.r.o.
se sídlem Osek 34, 289 02 Kněžice
identifikační číslo: 09604570
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 338845/MSPH
telefonní číslo: 722945040
adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@markmodern.cz
(dále jako „prodávající“)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.markmodern.cz (dále jako „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jako „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupujícím se rozumí:

a) spotřebitel, přičemž za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jako “spotřebitel”), nebo

b) osoba odlišná od spotřebitele.

Kterákoliv z osob uvedených pod písm. a) a b) shora se dále označuje jako „kupující“.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou dokumenty Způsoby doručení a Způsoby platby, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno.

Výslovně se sjednává, že vystavení zboží na stránkách e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy, jedná se pouze o výzvu k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je v rámci e-shopu kupujícím řádně vytvořená a odeslaná objednávka. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu. Prodávající potvrzení o přijetí objednávky zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) dojde k poškození zboží před jeho odesláním a/nebo iii) se již zboží nevyrábí a/nebo iv) se již zboží nedodává a/nebo v) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo vi) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že kupující již cenu zboží uhradil, budou mu peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu, pokud mělo být toto nedodané zboží dopravováno samostatně) vráceny zpět.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího, včetně práv z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

V případě, že kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí ve skladu prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.

Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující objednávat zboží ze svého zákaznického účtu. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

Označení zboží a údaje o hlavních vlastnostech zboží jsou u každého zboží uvedeny přímo v e-shopu.

Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je konečná a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem. Cena zboží však nezahrnuje případné poplatky za dopravné, dobírečné a způsob platby, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce. Všechny nabízené způsoby platby, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny ZDE v dokumentu Způsoby platby.

Způsob dodání/dopravy zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce. Všechny nabízené způsoby dodání/dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny ZDE v dokumentu Způsoby doručení.

IV. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.

3. Ustanovení odstavců 4 až 12 tohoto článku V. se vztahují jen na kupujícího, který je spotřebitelem. Práva z vadného plnění, je-li kupující spotřebitelem, se dále řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

4. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který je spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

7. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 OZ,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 OZ se nepoužijí.

9. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Prodávající povinen přijmout reklamaci.

10. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

12. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

Ustanovení tohoto článku VI. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží nebo převzetí posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel (lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím). Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 OZ.

Vedle odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu (dle tohoto článku obchodních podmínek výše), může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit také v případě, je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě takového odstoupení prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

VII. PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Ustanovení tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Prodávající poskytuje kupujícímu právo na vrácení zboží ve lhůtě 15 – 60 dní ode dne převzetí zboží, a to pouze při naplnění dále stanovených podmínek. Právo na vrácení zboží lze uplatnit pouze osobně ve skladu, a to ve výše uvedené lhůtě není-li dohodnuto telefonicky tel.:722945040 vrácení zboží poštou. Právo na vrácení zboží se vztahuje pouze na zboží, která je nepoužité, neopotřebené a nepoškozené, s kupním dokladem, v kompletním originálním obalu, se všemi původními visačkami a nálepkami. Splnění podmínek podle předchozí věty posuzuje výhradně majitel obchodu (či jeho zástupce), přičemž právo spotřebitele na vrácení zboží vznikne pouze v případě, že majitel obchodu (či jeho zástupce) posoudí stav zboží jako vyhovující podmínkám podle předchozí věty.

Spotřebitel je v případě vzniku práva na vrácení zboží oprávněn požadovat dle své volby jedno z těchto plnění:

a) výměnu zboží za jiné, nebo

b) poukázku na nákup zboží (platební ověřovaný šek), platnou 1 rok.

Ad a) Pokud si spotřebitel zvolí při vrácení zboží výměnu tohoto zboží za jiné zboží v nižší ceně, tento rozdíl v ceně prodávající spotřebiteli nevrací. V případě vyšší ceny spotřebitel rozdíl v ceně prodávajícímu uhradí.

Ad b) Pokud si spotřebitel za vrácené zboží zvolí poskytnutí platebního šeku, tento může být poskytnut pouze v hodnotách 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč. Jestliže se cena vráceného zboží nerovná hodnotě žádného šeku (nebo jejich kombinaci), pak a) doplatí rozdíl spotřebiteli prodávající, jestliže je cena vráceného zboží vyšší, nebo b) spotřebitel prodávajícímu, jestliže je cena vráceného zboží nižší, vždy však jen ve výši, kterou již nelze šekem nebo jejich kombinací poskytnout. Platební šeky lze uplatnit pouze ve skladu na sídle firmy.

VIII. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy spotřebitelem ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající může vygenerovat spotřebiteli náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

IX. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb dle podmínek operátora kupujícího (prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem “Zásady zpracování osobních údajů“.

XI. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Amara Group CZ s.r.o.

sídlo a adresa pro doručování: Osek 34, 289 02 Kněžice

telefon: +420 722945040

e-mail: obchod@markmodern.cz

web: www.markmodern.cz

XII. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platforma pro řešení sporů on-line dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu však platí obchodní podmínky platné ve znění účinném k okamžiku odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.4.2023.

Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Novinky z našeho blogu

SLEVA 20 % NA CELÝ SORTIMENT ZBOŽÍ PRÁVĚ TEĎ
14.04.2023 Články
SLEVA 20 % NA CELÝ SORTIMENT ZBOŽÍ PRÁVĚ TEĎ
Chcete si sobě udělat radost a koupit si něco pěkného nebo koupit dárek pro někoho ko máte rádi. Připravili jsme slevu...... číst celé
Jak si vybrat správnou praktickou peněženku a ochránit data karet před zneužitím zloději
12.04.2023 Články
Jak si vybrat správnou praktickou peněženku a ochránit data karet před zneužitím zloději
Chceme-li, aby byl náš outfit vyšperkovaný do posledního detailu, měli bychom vybírat pečlivě i módní ... číst celé
Doprava zdarma na všechno do 31.10.2022
06.10.2022 Články
Doprava zdarma na všechno do 31.10.2022
Nakupujte chytře. Když už jsou drahé energie, plyn a bohužel i potraviny máme pro Vás ... číst celé
Nová kolekce pánských peněženek Pragati
07.12.2021 Články
Nová kolekce pánských peněženek Pragati
Pánské módní peněženky z buvolí kůže. Vyberte si tu pravou peněženku. Luxusní peněženky, které jsou nadstandartní. číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

PROČ U NÁS NAKUPOVAT?

VAŠI OBJEDNAVKU PŘIPRAVÍME DO 10 MINUT

GARANTUJEME VYSOKOU KVALITU A ŽIVOTNOST

DOPRAVA ZDARMA OD 1500,-Kč

EXPEDICE ZBOŽÍ DO 24 HOD.

100% SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ZBOŽÍ SKLADEM

60 DNŮ GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ - bez udání důvodu

VÝMĚNA ZBOŽÍ - bez udání důvodů

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ 24 MĚSÍCŮ

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte:

Petr Marek 722 945 040

 

 

Doprava

Doprava zdarma nad 1500,- Kč

Expedice do 24hod.

Poštovné od 79,- Kč

Dobírka 49,- Kč

Recenze a doporučení

Sídlo společnosti

Amara Group CZ s.r.o.

Petr Marek

Osek 34

IČ: 09604570

289 02 Kněžice

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Funstorm Clothing

Kontakty
Nevíte si rady? Zavolejte.
Petr Marek
Petr Marek
8.00 - 20.00
Copyright © 2018 - 2023 MarkModern
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz